Câu cá giải trí

VND

Câu cá miễn phí, vào cửa tự do.

Không dùng chất hóa học hoặc các phương pháp cấm để câu cá

Cá câu mang về tính 100k/kg

Cá câu được không thả lại và hồ. Có thể trả lại cho trang trại, phải bảo quản để cá không bị ương hư thì nông trại mới nhận và không tính tiền câu.

Câu cá giải trí

VND

Danh mục: